TÝMOVÉ ROLE

    Týmová role podle definice Dr. Mereditha Belbina je: „Tendence chovat se, přispívat a být ve vzájemném vztahu s ostatními lidmi v jednom týmu.“

Lidé patří mezi klíčové hodnoty organizace. Z hlediska dobrých pracovních výsledků by měli být co nejlépe rozmístěni.  Jen prosté shromáždění určitého počtu lidí s očekáváním, že budou pracovat jako tým, nestačí. Členové týmu musí rozumět vlastním týmovým rolím stejně jako rolím ostatních kolegů. Lépe pak poznají, kdy mají přispívat a kdy ponechat iniciativu druhým s vhodnější rolí pro daný úkol. Potom také dokáží rozpoznat případné nedostatky ve výkonu týmu při absenci určité role. Lepší týmová práce zvyšuje produktivitu, morálku a urychluje inovaci.   Hodnota teorie týmových rolí spočívá v tom, že umožňuje jednotlivci i týmu přizpůsobit se vnějším požadavkům a využít sebepoznání k úspěchu. Termín "týmová role" se vztahuje k tendenci lidí chovat se určitým charakteristickým způsobem při práci, podílet se na práci a být při ní ve vzájemném vztahu s ostatními. Pro praktické účely je důležité umět přesně rozlišovat mezi „týmovou rolí“ dané osoby a její „funkční rolí“, která odkazuje spíše k nárokům a požadavkům daného zaměstnání, které dotyčný splňuje prostřednictvím nezbytných technických dovedností a pracovních vědomostí.

Závažnost rozdílu mezi těmito dvěma typy rolí spočívá v tom, že různí lidé jmenovaní do určité funkce budou s největší pravděpodobností zastávat výrazně odlišné týmové role. Ovšem jejich funkční role zůstává, či by alespoň měla zůstat, neměnná. Pokud jsou nově jmenovaní kandidáti kritizováni z hlediska své funkční role, poukazuje to na nedostatky v předchozím vzdělávání, a možná také na neodpovídající způsob, jakým byly specifikovány jejich úkoly. Naproti tomu námitky týkající se jejich týmové role mohou znamenat nevhodný výběr kandidáta, i když je třeba jako polehčující okolnost uznat, že jen málokdo ví, jak správně obsazovat týmové role. Belbinovy týmové role popisují vzorce chování, které ovšem nejsou neměnné a jsou ovlivněny mnoha různými faktory – například změnou zaměstnání. Belbinova práce na Henley Management College identifikuje devět různých typů chování - týmových rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a přípustných slabin. Přínos spojený s jakoukoli z rolí obvykle doprovází určité slabiny, kterým říkáme přípustné slabé stránky. Lidé zřídka projevují přednosti spojené se všemi devíti rolemi.

Role a její popis – příspěvek k práci celého týmu
Přípustné slabé stránky

Inovátor: Tvůrčí, nápaditý a nekonvenční. Řeší obtížné problémy. 

Přispívá k práci týmu pouze v omezené oblasti. Lpí na technických stránkách problémů. Občas nedokáže vidět "celkový obraz".

Vyhledávač zdrojů: Nadšený a komunikativní extrovert. Hledá vhodné příležitosti. Rozvíjí kontakty. 

Nezabývá se detaily. Je natolik zaujatý svými úkoly, že občas není schopen efektivní komunikace.

Koordinátor: Vyzrálý, sebejistý a schopný vedoucí. Objasňuje cíle, podporuje rozhodování a ovládá delegování odpovědnosti. 

Příliš velký optimista. Jakmile pomine počáteční nadšení, ztrácí zájem.

Usměrňovač: Inspirující, náročný a dynamický. Vyhovuje mu práce pod tlakem. Má energii a odvahu překonávat překážky.

Má sklony ostatními manipulovat. Vlastní práci občas přenáší na druhé.

Monitor vyhodnocovač: Je schopen střízlivého pohledu na věc, promýšlí vše do hloubky. Dokáže zhodnotit všechny varianty, má přesný úsudek.

Má sklony provokovat. Zraňuje city ostatních.

Týmový pracovník: Kooperativní, mírný, vnímavý a diplomatický. Dovede naslouchat, je konstruktivní a urovnává spory.

Postrádá průbojnost a schopnost podněcovat ostatní. Bývá příliš kritický.

Realizátor: Disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní a výkonný. Myšlenky a nápady přivádí v život.

V klíčových situacích je nerozhodný. Snadno se nechá ovlivnit.

Kompletovač (finišér): Pečlivý, svědomitý, snaživý. Pátrá po chybách a opomenutích ostatních. Odevzdává výsledky své práce včas.

Je do určité míry nepružný. Na nové možnosti reaguje pomalu.

Specialista: Cílevědomý, iniciativní a oddaný své práci. Má výjimečné vědomosti a dovednosti.

Má sklony k přehnané úzkostlivosti. Neochotně deleguje odpovědnost na druhé. Bývá puntičkář.