APPLES & ORANGES

Je finanční řízení podniků, firem a organizací v dnešní dynamicky se rozvíjející ekonomice důležitější než kdykoliv předtím?  

Pokud si odpovíte na většinu otázek kladně, pak neváhejte a vyzkoušejte unikátní produkt Celemi – Apples and Oranges. Právě zde si můžete "beztrestně" vyzkoušet a zažít nejrůznější simulace, které mohou při reálném finančním řízení nastat.

Podnikové finance pro každého

Prostřednictvím deskového modelu ožívají účetní výkazy. Znázornění hodnotových toků uvnitř společnosti je provedeno takovým způsobem, že účastníci získávají žádoucí dovednosti formou zážitku.

Účastníci na začátku programu vytvoří nový manažerský tým již existující společnosti A & O a společně pak čelí náročným výzvám. Společnost, která je najala, ztrácí tržní podíl v prostředí, kde stoupají jak nároky zákazníků, tak nároky dodavatelů. A&O potřebuje novou, přísnou finanční strategii. 

Účastnící řídí společnost "tři roky"
První rok je zaměřený na vnitřní efektivitu podniku (úspory nákladů), druhý rok na vnější efektivitu (tržby) a třetí rok na tvorbu strategie.

Týmy se naučí jak monitorovat a hodnotit peněžní toky, zlepšovat využití zdrojů organizace, analyzovat a měřit dosažené výsledky na bázi účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát). 

Účastníci všech úrovní zkušeností a znalostí získají nové dovednosti nebo zlepší své dosavadní v oblastech:
 • čtení a interpretace finančních výkazů
 • identifikovat kritické faktory ovlivňující ziskovost společnosti
 • analyzovat klíčové ukazatele výkonnosti společnosti a v souladu s nimi pak určovat priority
 • vybrat vhodnou strategii a měřit výsledky
Klíčové výsledky (výstupy) Společnosti, které využijí model A & O pro své projekty, získají užitek v oblastech:
 •  vytvoření společné vize sdílené celou organizací
 •  vytvoření jednotné platformy pro porozumění finančním aspektům organizace a od nich se odvíjejícím koncepcím řízení podniku
 •  efektivní komunikační nástroj v období organizačních změn
Lidé objeví vztahy „příčina – následek“, které určují podobu finančních výkazů společnosti, a rozvinou svůj vnitřní obchodní cit na takovou úroveň, že se to pozitivně projeví v rámci jejich každodenních rozhodnutí v praxi.
A & O jsou koncipovány pro organizace všech velikostí a zaměstnance všech úrovní:
  
 • umožňují pochopit, jak rozhodnutí jednotlivců ovlivňují zisk organizace
 • pomáhají k vytvoření společného povědomí jak řídit zásoby, jak správně ocenit produkty, jak maximalizovat výnosy a vytvářet hodnotu pro vlastníky
 • umožňují podpořit myšlenku, že každý v organizaci ovlivňuje její výsledky a nese za ně odpovědnost

Počet účastníků

Vzhledem k charakteru simulace (firmy si nekonkurují) je počet účastníků v podstatě neomezen.
Obvykle u jednoho stolu sedí čtyři „manažeři“ a řídí klíčové podnikové funkce (nákup a logistika, finance…).
V případě většího počtu se úměrně zvyšuje počet facilitátorů (lektorů).

Rozsah:
Dva dny, během kterých účastníci prožijí tři roky podnikání.

Účastníci, kteří absolvují simulaci A & O, získají:

 • dovednosti a schopnosti posoudit, jak jejich organizace generuje zisk dnes, a jakým způsobem bude nutné generovat zisky v budoucnosti
 • porozumí tomu, jak jejich každodenní rozhodnutí ovlivňují strategii podniku a jeho finanční situace
 • budou schopni průběžně identifikovat možná zlepšení podnikových procesů
Metody, postupy, pojmy:

 • Stakeholder value
 • Cash Flow
 • rentabilita aktiv
 • rentabilita vlastního kapitálu
 • ziskovost
 • provozní náklady
 • marže
 • využití kapacity